เกี่ยวกับ ACSS About ACSS

วิสัยทัศน์

ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารหนี้

พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดีและมีจริยธรรม พร้อมทั้งพัฒนา และธำรงรักษาภาพลักษณ์องค์กร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

นโยบายคุณภาพองค์กร

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกิจการให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินและบริการด้านกฎหมาย มีความมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม จึงกำหนดนโยบายคุณภาพองค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์

• บริการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤตและเหตุฉุกเฉินต่างๆ

วิสัยทัศน์

• ลูกค้าพึงพอใจ

บริษัทฯ พร้อมให้บริการเพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้ว่าจ้างและลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของ ผู้ว่าจ้างและลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

• รักษาข้อมูลให้ปลอดภัย

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เป็นความลับให้พ้นจากเหตุละเมิดและภัยคุกคาม เพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง สมบูรณ์ และความพร้อมใช้งาน

วิสัยทัศน์

• ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันมลพิษและลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัด และติดตามผลการปฏิบัติงานด้าน สิ่งแวดล้อมเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายและการดำเนินงานไปสู่พนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือทำงานในนามของบริษัทฯ และเผยแพร่สู่สาธารณชนทั่วไป และถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้