เกี่ยวกับ ACSS About ACSS

พรบ. การทวงถามหนี้ 2558

การทวงถามหนี้

พรบ.ทวงถามหนี้เป็นสิ่งที่ ACSS ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มตั้งแต่การแสดงตัวของพนักงาน การแสดงหลักฐานการรับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ความเหมาะสมของบทสนทนา จำนวนครั้งและช่วงเวลาการเร่งรัดหนี้สิน การไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่ 3 ภายใต้กรอบของพรบ.เร่งรัดหนี้สิน

พนักงานของ ACSS จะได้รับการฝึกอบรมเรื่องพรบ.เร่งรัดหนี้สินก่อนปฏิบัติงาน อีกทั้ง ACSS ยังมีระบบควบคุมคุณภาพที่สามารถควบคุมดูแลการให้บริการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ พรบ.เร่งรัดหนี้สินซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานเร่งรัดหนี้สินในปัจจุบัน