นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy Statement)


บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

1. บทนำ

1.1 บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (เอซีเอสเอส” หรือ บริษัท) ได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (นโยบาย) เพื่อเป็นแนวทางของบริษัทในการชี้แจงรายละเอียดว่า บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าในอนาคตและลูกหนี้ของลูกค้า รวมถึงกรรมการผู้มีอำนาจและบุคคลประสานงาน/ติดต่อของลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าในอนาคต ตลอดจนกรรมการผู้มีอำนาจและบุคคลประสานงาน/ติดต่อของลูกหนี้  และบริษัทมีวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเมื่อข้อกำหนดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พระราชบัญญัติ) มีผลบังคับใช้

1.2 เอซีเอสเอสตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบภายในของบริษัทและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องคุ้มครองและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม

1.3 เอซีเอสเอสเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย และเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

1.4 เอซีเอสเอสมีการระบุวัตถุประสงค์สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และจะเก็บข้อมูลดังกล่าวตามความจำเป็น ในกรณีที่วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลถูกจำกัดโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอซีเอสเอสจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเกินกว่าข้อจำกัดดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1.5 เอซีเอสเอสจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ให้ความยินยอมล่วงหน้าสำหรับการนั้น หรือเป็นกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้

1.6 เอซีเอสเอสได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ในกรณีที่เอซีเอสเอสมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเอซีเอสเอส เอซีเอสเอสจะกำกับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม

1.7 เอซีเอสเอสมีการทบทวนเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามความจำเป็น และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงระบบและวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.8 เอซีเอสเอสได้จัดอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานและบุคลากรของบริษัทเกี่ยวกับความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานและบุคลากรของเอซีเอสเอสจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม  

1.9 เอซีเอสเอสจะตอบสนองต่อการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว โปรดดูรายละเอียดได้ในนโยบายฉบับนี้หรือติดต่อเอซีเอสเอสได้ที่รายละเอียดการติดต่อที่แสดงไว้ด้านล่าง

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เอซีเอสเอสเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล และแหล่งที่มาของข้อมูล

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เอซีเอสเอสเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล

เอซีเอสเอสมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลประวัติทางการเงิน ข้อมูลการผิดนัดชำระและข้อมูลหนี้สินอื่น ๆ ข้อมูลการล้มละลาย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติของท่าน เช่น ข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประวัติการทำธุรกรรม
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่จำเป็นต่อการให้บริการของบริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคดีในศาล คำเบิกความของท่าน คำพิพากษา ข้อมูลการสืบทรัพย์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติอาชญากรรม โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด

2.3 แหล่งที่มาของข้อมูล

เอซีเอสเอสอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่

 (1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น

 • ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่าง ๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ
 • การติดต่อเอซีเอสเอสผ่านทางช่องทางการติดต่อต่าง ๆ เช่น การติดต่อแบบซึ่งหน้า ทางโทรศัพท์ อีเมล
 • ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณสถานที่ของเอซีเอสเอส

 (2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

 • นายจ้างของท่านซึ่งมีฐานะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ผู้แทน หรือพนักงาน
 • เจ้าหนี้ของท่าน เช่น ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ให้บริการบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล การเช่าซื้อ สินเชื่อบ้าน เป็นต้น
 • ลูกค้าของเอซีเอสเอสที่ท่านมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายในฐานะลูกค้า
 • บุคคลที่ระบุโดยลูกหนี้ผู้ซึ่งเอซีเอสเอสสามารถติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการทวงถามหนี้ หรือบุคคลอื่นผู้ซึ่งเอซีเอสเอสสามารถติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบถามหรือยืนยันสถานที่ในการติดต่อลูกหนี้ตามกฎหมายและระเบียบในการทวงถามหนี้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้ค้ำประกันของท่าน ถ้ามี)
 • หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เอซีเอสเอสดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเอซีเอสเอส ดังต่อไปนี้

3.1 สำหรับลูกค้านิติบุคคล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานในการประมวลผลข้อมูล
เพื่อตอบคำถามของผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต เพื่อการเจรจาก่อนเข้าทำสัญญา เพื่อเข้าทำสัญญากับนายจ้างของท่านสำหรับการให้บริการของเอซีเอสเอส รวมถึงการทวงถามหนี้และบริการด้านการดำเนินคดีความ และ/หรือการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ •       การปฏิบัติตามสัญญา
•       ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
•       ความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (ถ้ามี)
เพื่อดำเนินการตรวจสอบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน •       การปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อปฎิบัติตามสัญญาระหว่างเอซีเอสเอสและท่านหรือนายจ้างของท่านในฐานะลูกค้าของเอซีเอสเอส รวมถึงเงื่อนไขการบริการของเอซีเอสเอส การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของเอซีเอสเอส •       การปฏิบัติตามสัญญา
•       ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร •       ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการฉ้อฉล หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย •       ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย •       ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
•       สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างท่านหรือนายจ้างของท่านกับเอซีเอสเอส •       การปฏิบัติตามสัญญา
•       ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร เป็นต้น หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หรือหมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ หรือศาล •       การปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ของเอซีเอสเอส รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่ดังกล่าว และการบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อ ณ บริเวณสถานที่ของเอซีเอสเอสด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) •       ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

3.2 สำหรับลูกค้าและลูกหนี้ของลูกค้านิติบุคคล และลูกหนี้ของบริษัท

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานในการประมวลผลข้อมูล
เพื่อดำเนินการบริการทวงถามหนี้ (โดยการโทรศัพท์และการลงพื้นที่) สำหรับวัตถุประสงค์ในการทวงถามหนี้ที่ค้างชำระตามสัญญาบริการทวงถามหนี้ หรือเจ้าหนี้รายใหม่ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ของท่านจากเจ้าหนี้เดิม (ตามสัญญาการโอนสิทธิเรียกร้อง) รวมถึงการเสาะหาและติดต่อลูกหนี้หรือผู้อื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเจรจากับลูกหนี้สำหรับวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้ เพื่อจัดการการชำระหนี้ และ/หรือข้อพิพาทกับลูกหนี้ หรือการกระทำอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่มีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ •       การปฏิบัติตามสัญญา
•       ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
•       ความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
เพื่อการให้บริการทางด้านกฎหมาย รวมถึงการดำเนินคดีความและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการยืนยันตัวตนของท่านต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำและนำส่งหนังสือบอกกล่าวตามกฎหมาย เพื่อปฎิบัติตามขั้นตอนในการดำเนินคดีความของศาล เพื่อดำเนินการสืบทรัพย์สิน ยึดทรัพย์สินและ/หรือเงินเดือนสำหรับวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้จนถึงกระบวนการขายทอดตลาด (สำหรับกรณีทรัพย์สิน) หรืออายัดเงินเดือนส่วนหนึ่งเพื่อนำไปชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา •       การปฏิบัติตามกฎหมาย
•       ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
•       สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
•       ความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (สำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับการยกเว้นภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
เพื่อเก็บบันทึกเสียงหรือภาพของท่าน (ผ่านการบันทึกเสียงหรือวีดิโอ) สำหรับเป็นหลักฐานในการทวงถามหนี้และหลักฐานในการดำเนินการทางกฎหมาย และเพื่อควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงการบริการ •       ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการฉ้อฉล หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย •       ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างท่านหรือนายจ้างของท่านกับเอซีเอสเอส •       การปฏิบัติตามสัญญา
•       ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร เป็นต้น หรือเมื่อได้รับคำสั่ง หรือหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ หรือศาล •       การปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ของเอซีเอสเอส รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่ดังกล่าว และการบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อ ณ บริเวณสถานที่ของเอซีเอสเอสด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) •       ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เอซีเอสเอสจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่เอซีเอสเอสดำเนินความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการแก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของเอซีเอสเอส

5. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เอซีเอสอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

5.1 บริษัทในเครืออิออน และบริษัทที่เกี่ยวข้องใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน การให้บริการร่วม (Shared Services) รวมถึงการดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

5.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักบริหารการทะเบียนภายใต้กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน กรมบังคับคดี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร เป็นต้น

5.3 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ เช่น

 • ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ (ในกรณีที่เอซีเอสเอสมอบหมายให้ผู้ให้บริการติดตามทวงหนี้เป็นผู้ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและการรับชำระหนี้ และ/หรือการบังคับคดีตามกฎหมาย)
 • บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาใด ๆ

5.4 ผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ จากเอซีเอสเอส รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับโอนดังกล่าวให้ดำเนินการแทน เช่น การโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง การปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การขายทรัพย์สิน เป็นต้น

5.5 ลูกค้าของเอซีเอสเอส หรือบุคคลภายนอกอื่นตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 สิทธิของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่เอซีเอสเอสในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เอซีเอสเอก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

 (2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเอซีเอสเอสได้จำนวนหนึ่งชุด รวมถึงขอให้เอซีเอสเอสเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เอซีเอสเอสอาจขอให้ท่านพิสูจน์ยืนยันตัวตนก่อนจะให้ข้อมูลที่ท่านขอตามดุลยพินิจของบริษัท หากท่านขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลายชุด เอซีเอสเอสอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการได้ตามสมควร

 (3) สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

ในกรณีที่เอซีเอสเอสได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเอซีเอสเอสได้ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

   () ขอให้เอซีเอสเอสส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นถ้าสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

   () ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เอซีเอสเอสส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

 (4) สิทธิในการคัดค้าน (Right to Object)

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงและกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่าน เว้นแต่บริษัทมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผลที่สำคัญยิ่งกว่าประโยชน์และสิทธิของท่าน หรือบริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปเพื่อการก่อตั้ง การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

 (5) สิทธิในการลบ (Right to Erasure)

ท่านมีสิทธิขอให้เอซีเอสเอสลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุบางประการได้ เว้นแต่บริษัทจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อการก่อตั้ง การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

 (6) สิทธิในการระงับการประมวลผล (Right to Restriction of Processing)

ท่านมีสิทธิขอให้เอซีเอสเอสระงับการใช้ข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ เมื่อท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลของบริษัทไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะ แต่เป็นกรณีที่บริษัทไม่สามารถลบข้อมูลนั้นได้เนื่องจากการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือท่านไม่ประสงค์จะให้บริษัทลบข้อมูลดังกล่าว

 (7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)

เอซีเอสเอสพยายามที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่เอซีเอสเอสมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้เอซีเอสเอสแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.2 ช่องทางการใช้สิทธิ

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์)
 • การตั้งค่าการแจ้งเตือน (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์)
 • ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ตามข้อ 8 ด้านล่าง

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทปฏิเสธคำขอของท่าน บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย

6.3 ระยะเวลาการดำเนินการ

เอซีเอสเอสจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 วันนับจากได้รับคำขอที่สมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบโดยครบถ้วน จนกระทั่งเมื่อมีการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัทจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดและอาจยังคงถูกประมวลผลอยู่ หรือท่านอาจได้รับการติดต่อจากบริษัท พันธมิตรของบริษัทหรือบุคคลผู้ซึ่งเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ณ วันที่ท่านยื่นคำขอมา

 

7. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เอซีเอสเอสได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

7.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล

เอซีเอสเอสจะกำกับดูแลบุคคลอื่นซึ่งเอซีเอสเอสมอบหมายให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของเอซีเอสเอส อย่างเหมาะสม

8. รายละเอียดการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อเอซีเอสเอสได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 1. บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (นายอลงกรณ์  สัตตบุศย์)

สถานที่ติดต่อ:        699 โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

อีเมล์:                [email protected]

เบอร์โทรศัพท์:       02-769-1700 ต่อ 77940-43

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเอซีเอสเอสฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎระเบียบ หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

9. การเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่น

เนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของเอซีเอสเอสเท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์เอซีเอสเอส การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอซีเอสเอส

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เอซีเอสเอสมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากนโยบายนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เอซีเอสเอสจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางการประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของเอซีเอสเอส หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวได้เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขของเอซีเอสเอส