เกี่ยวกับ ACSS About ACSS

มาตรฐาน ISO ที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO ที่ได้รับการรับรอง
ISO/IEC 27001 : 2013 Information Security Management System

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ACSS) ให้ความสำคัญอย่างสูงในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลสำคัญของบริษัท โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่บริษัทชั้นนำให้ความสำคัญ ทั้งนี้ ACSS มุ่งเน้นการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลด้วยการประยุกต์ใช้มาตรฐานดังกล่าวมาเป็นแนวทางดำเนินงาน เช่น หลักปฏิบัติพื้นฐาน Clear Desk Clear Screen จัดให้มีอุปกรณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ปละการควบคุมสิทธิการใช้งานอย่างเป็นระบบ (Thin Client, Finger Vein, Email Security และ IT Package เป็นต้น) การควบคุมการเข้า-ออก ในพื้นที่สำคัญ (High Security Area Access Control) การตรวจติดตามภายใน การทดสอบแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan) รวมไปถึงการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลมีความต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ และภัยคุกคามใหม่ๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตามการจัดการดังกล่าวครอบคลุมทุกส่วนงานทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา จึงแสดงให้เห็นว่ามาตรฐานปกป้องคุ้มครองข้อมูลของเราเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเฉกเช่นเดียวกับองค์กรชั้นนำอื่น ๆ