เกี่ยวกับ ACSS About ACSS

ประวัติบริษัท

การทวงถามหนี้

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทในเครือของ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 148 ล้านบาทเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555

ธุรกิจและการให้บริการ

ACSS ดำเนินธุรกิจเร่งรัดหนี้สินครบวงจร โดยให้บริการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ บริการภาคสนาม และบริการเร่งรัดหนี้สินด้วยวิธีการทางกฎหมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา ACSS มุ่งมั่นพัฒนาบริการเร่งรัดหนี้สินสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารหนี้ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ในปัจจุบัน ACSS ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทต่างๆกว่า 100 บริษัท มีบัญชีลูกหนี้อื่นๆในความดูแลกว่า 300,000 บัญชี ในศูนย์ปฏิบัติการ 3 แห่งทั่วประเทศ