เกี่ยวกับ ACSS About ACSS

Kaizen

ACS เชื่อว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจของความสำเร็จที่ยั่งยืน

Kaizen ที่ ACS เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ
เพื่อร่วมกันหาวิธีปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง ลูกค้าของผู้ว่าจ้าง พนักงาน และบริษัทได้รับ

Kaizen