เกี่ยวกับ ACSS About ACSS

มาตรฐาน ISO ที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO ที่ได้รับการรับรอง
ISO 14001 : 2015 Environmental Management System

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ACSS) ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่นเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปในการดำเนินธุรกิจ เช่น โครงการคัดแยกขยะ, การรณรงค์การประหยัดทรัพยากร กิจกรรม CSR, การอบรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมประจำปี จึงได้นำระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อสนองตอบความ คาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคน ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสาธารณชนได้รับทราบ