About ACS Servicing ข้อมูลบริษัท

ACS Servicing,
ผู้นำในการบริหารหนี้สิน
และ บริการเร่งรัดหนี้สิน
COMPANY INFO ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท :
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการผู้จัดการ : คุณคะซึชิ อิวาโมโตะ
กรรมการบริหาร : คุณภาวิณี พลปิยะ
กรรมการบริหาร : คุณอลงกรณ์ สัตตบุศย์
กรรมการบริหาร : คุณกฤศลา คุ้มมงคล
บริการ :
บริการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
บริการด้านกฏหมาย
วันที่ก่อตั้ง :
13 มีนาคม 2550

Our Service บริการของเรา

ACSS ได้ผสมผสานวิธีการเร่งรัดหนี้สินในรูปแบบต่างๆ เช่น การเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ การลงภาคสนาม และการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อให้การเร่งรัดหนี้สินมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้นโยบายของผู้ว่าจ้าง และภายใต้กรอบของ พรบ.การทวงถามหนี้

Career ร่วมงานกับเรา

รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม ความก้าวหน้าสูง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ACSS
JOB OPPORTUNITY
ACSS ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ มุ่งเน้นให้พนักงานเติบโตอย่างมั่นคงในสายอาชีพ และผลักดันให้พนักงานก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย โดยควบคู่กับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศไทย