นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ว่าข้อมูลของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ (“ข้อมูล”) ที่ได้ให้ไว้กับเอซีเอส ผ่านเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) จะได้รับความคุ้มครองจากการนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เอซีเอส จึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการขึ้น (“นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ เอซีเอส ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำต้องทำการแจ้งให้ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบล่วงหน้า

การเปิดเผยข้อมูล เอซีเอส จะใช้มาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุด ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ดี เอซีเอส ขอสงวนสิทธิที่จะทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้:
• การเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบ กฎหมาย และ / หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ
• การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการอื่นใดตามกฎหมาย
• การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาใดๆ และ / หรือผู้ตรวจสอบบัญชีของเอซีเอส
• การเปิดเผยข้อมูลให้แก่พนักงานของเอซีเอส ตามความจำเป็น เพื่อใช้การปฏิบัติหน้าที่
• การ เปิดเผยต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องใด ๆ (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นในอิออน และ / หรือบริษัทใดๆ ที่อิออนถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ
• การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตัวแทน คู่สัญญา และ / หรือผู้ให้บริการ สำหรับการดำเนินงานใดๆ
• การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ (ในกรณีที่อิออนมอบหมายให้สำนักงานติดตามและเร่งรัดหนี้สิน เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน)

หน้าที่ของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่เอซีเอส ออกให้ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลอื่น และจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์โดยใช้ชื่อ และรหัสผ่านของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ควรปฎิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้ เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอและจะต้องไม่นำรหัสผ่านที่เคยใช้กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นทราบถึงรหัสผ่านขณะทำการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ นำมาใช้ในการตั้งรหัสผ่าน ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้บริการ และรหัสผ่านถูกเปิดเผย สูญหาย และ / หรือถูกขโมย ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องทำการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของอิออนทราบในทันที> ทั้งนี้ เอซีเอส จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (รวมถึงความเสียหายกรณีพิเศษ) อันเนื่องมาจากการใช้ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน เอซีเอส จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แม้ว่า เอซีเอส จะใช้นโยบายในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ทั้งนี้ ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์รับทราบว่าการเข้าสู่เว็บไซต์นั้นมีความเสี่ยงหรืออาจได้รับ ความเสียหายจากไวรัส ไม่ว่าจะเป็นม้าโทรจัน (Trojan Horse) หนอนเว็บไซต์ (Worm) และ / หรือการเข้าถึงระบบและข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต ดังนั้น ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์จึงควรติดตั้งโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยไว้ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมป้องกันไวรัส รวมถึงระบบป้องกัน Firewall ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
ทั้งนี้ เอซีเอส อาจทำการเก็บรวบรวมสถิติในการเข้าชมและ / หรือเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ในแต่ละครั้ง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงจำนวนผู้เข้าชม / ผู้ใช้บริการหรือเรื่องอื่นใด เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการแก่ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์

การจำกัดความรับผิด เอซีเอส จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหาย ใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (รวมถึงความเสียหายกรณีพิเศษ) อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ในทุกกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่ข้อมูลของผู้เข้าชม / ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ถูกขโมยหรือถูกจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม