เกี่ยวกับ ACSS About ACSS

มาตรฐาน ISO ที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO ที่ได้รับการรับรอง
ISO 9001 : 2015 Quality Management System

ACSS ดำเนินธุรกิจเร่งรัดหนี้สินครบวงจร เพื่อให้การบริการอย่างมีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร บริษัทฯ จึงนำมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มาประยุกต์ใช้ และได้ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้ความสำคัญในเรื่องการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน โดยใช้ระบบบันทึกและสุ่มตรวจฟังเสียงการสนทนาระหว่างปฏิบัติงานของพนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ระบบการออกเอกสารในการติดตามทวงหนี้แบบอัตโนมัติ ตลอดจนกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการบริการเร่งรัดหนี้สินถูกต้องตามหลักปฎิบัติของบริษัทและระบบ ISO 9001:2015